Noteikumi un nosacījumi

1. IEVADS

1.1. Lai izmantotu tīmekļa vietnes www.bill.me (turpmāk – “Vietne”) piedāvātās iespējas, jums jāsniedz sava piekrišana Noteikumiem un nosacījumiem un Privātuma pamatnostādnēm (turpmāk kopā saukti – “Noteikumi”) un jāveic reģistrācija Vietnē. Pirms piekrītat Noteikumiem, lūdzam rūpīgi ar tiem iepazīties. Nospiežot pogu “Piekrītu”, jūs sniedzat savu piekrišanu Noteikumiem.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

2.1. Pieeju Vietnei nodrošina Bill.me LTD, kas reģistrēta Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē ar reģistrācijas Nr. 10926201 un juridisko adresi 85 Great Portland Street, London, England, W1W 7LT (turpmāk – “Bill.me”).

2.2. Vietnes piedāvātās iespējas var izmantot personas, kuras noslēgušas rakstveida līgumu ar Bill.me (turpmāk – “Uzņēmums”), un Uzņēmuma klienti, kas snieguši savu piekrišanu šiem Noteikumiem (turpmāk – “Klienti”). Uzņēmums sniedzis savu piekrišanu Noteikumiem, noslēdzot rakstveida līgumu ar Bill.me.

2.3. Attiecības starp Klientu un Uzņēmumu regulē starp Klientu un Uzņēmumu noslēgtais līgums.

2.4. Vietne nodrošina Uzņēmumiem rēķinu nosūtīšanu Klientiem un rēķinu apmaksas statusu uzraudzību. Vietne nodrošina Klientiem piekļuvi Uzņēmumu izrakstīto rēķinu apskatīšanai un apmaksai, izmantojot maksājumu karti (Vietnes funkcijas, kuras ir pieejamas Uzņēmumiem un Klientiem, turpmāk tekstā - Vietnes rīki). Bill.me var jebkurā laikā paplašināt vai ierobežot Vietnes rīkus pēc saviem ieskatiem.

3. REĢISTRĒŠANĀS VIETNĒ

3.1. Vietnes rīkus ir tiesīgi izmantot tikai reģistrēti Uzņēmumi un Klienti (turpmāk – “Lietotājs”). Reģistrētam Lietotājam tiek nodrošināta piekļuve Lietotāja profilam (turpmāk ‒ “Personīgais kabinets”).

3.2. Lietotājs apstiprina, ka, reģistrējoties Vietnē un izmantojot Vietni, sniedzis par sevi precīzu, pilnīgu un patiesu informāciju un apņemas jebkādu iespējamu datu izmaiņu gadījumā veikt attiecīgus labojumus vai arī informēt Bill.me par nepieciešamību veikt attiecīgus labojumus, rakstot uz e-pasta adresi support@bill.me, ja Vietne nedod iespēju Lietotājam veikt nomaiņu.

3.3. Gadījumā, ja Lietotājam rodas jautājumi vai arī persona reģistrēšanās laikā saskaras ar kādām grūtībām, lūdzam vērsties pie tehniskā atbalsta dienesta, rakstot uz e-pasta adresi support@bill.me.

4. PAKALPOJUMU APMAKSA, IZMANTOJOT VIETNI

4.1. Uzņēmuma sniegto pakalpojumu (turpmāk – “Pakalpojumi”) apmaksai Klientam nepieciešama maksājumu karte, kurai Pakalpojumu apmaksas brīdī ir pozitīvs atlikums.

4.2. Klients var piereģistrēt Vietnē datus par neierobežotu personīgo maksājumu karšu (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro u.c.) skaitu.

4.3. Klients pēc savas vēlēšanās var jebkurā brīdī atslēgt maksājuma kartes, kas pirms tam piereģistrētas Vietnē, vai ievadīt papildus maksājuma karšu datus.

4.4. Bill.me nodrošina iespēju apmaksāt rēķinu valūtā, kurā to izsniedza Kompānija - pakalpojumu sniedzējs (tostarp EUR, USD, GBP, MUR). Ja rēķina valūta atšķiras no maksājuma kartes konta, valūtas konvertācija tiek veikta pēc maksājumu kartes emitentbankas noteiktā kursa maksājuma brīdī.

4.5. Jebkuru no Vietnē reģistrētajām maksājumu kartēm Klients var pievienot Automātiskās apmaksas pakalpojumam.

4.6. Izmantojot Automātiskās apmaksas pakalpojumu, noteiktajā datumā Bill.me konstatēs neapmaksātu rēķinu esamību un veiks apmaksu gadījumā, ja maksājuma kartes kontā būs pieejama naudas summa, kas nepieciešama maksājuma veikšanai.

4.7. Bill.me nevar nodrošināt apmaksas iespēju, ja maksājumu kartes kontā nav pieejama naudas summa, kas nepieciešama maksājuma veikšanai. Tādā gadījumā Klientam jāievada citas personīgās maksājumu kartes dati vai jāpapildina esošais maksājumu kartes konts ar naudas līdzekļiem.

4.8. Klients pēc savas vēlēšanās var aktivizēt vai atslēgt Automātiskās apmaksas pakalpojumu savā Personīgajā kabinetā.

4.9. Klients var norādīt savu kontaktinformāciju (telefona numuru), kā arī pierakstīties uz/atteikties no paziņojumu par veiksmīgi veiktu rēķina apmaksu saņemšanas savā mobilajā telefonā.

4.10. Bill.me nesniedz iespēju atgūt veiktos maksājumus, tostarp jebkādas piemērojamās servisa komisijas maksas. Maksājumu atgūšanas jautājumos Klientam ir jāsazinās un jāvienojas ar pakalpojumu sniedzēju.

5. SERVISA KOMISIJA

5.1. Klientam noteiktos gadījumos tiks piemērota servisa komisija par Pakalpojuma apmaksu Vietnē.

5.2. Servisa komisija tiek aprēķināta, katram atsevišķam rēķinam ikreiz piemērojot iepriekš noteiktu likmi. Servisa komisijas likme ir individuāli noteikta attiecībā uz katru Uzņēmumu, kas sniedz Pakalpojumus. Klientam tiek nodrošināta iespēja savlaicīgi iepazīties ar Uzņēmuma individuālo servisa komisijas likmi Personīgajā kabinetā. Papildus tam, Klientam ir nodrošināta iespēja pēc rēķina saņemšanas iepazīties ar konkrētajam rēķinam piemērojamo servisa komisijas apmēru.

6. DROŠĪBA

6.1. Lietotājs nedrīkst izpaust savu lietotājvārdu un paroli. Ja Lietotājs pazaudējis vai aizmirsis paroli, Lietotājs var to atjaunot, nospiežot uz saiti “Es aizmirsu savu paroli” zem paroles ievadīšanas lauka.

6.2. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava lietotājvārda un paroles sargāšanu (tostarp, bet ne tikai: izmantot licencētas antivīrusu programmas, nomainīt sākotnējo paroli uzreiz pēc pirmās piekļūšanas, regulāri mainīt paroli, paroles izvēlē izmantot sarežģītas burtu un ciparu kombinācijas, nenodot trešo personu rīcībā datoru vai citu iekārtu ar ievadītu vai saglabātu lietotājvārdu un paroli) un atbildību par jebkādām darbībām un maksājumiem, kas tiek veikti Personīgajā kabinetā.

6.3. Lietotājs piekrīt, ka viņa pienākums ir nekavējoties informēt Bill.me par jebkuru gadījumu, kad notikusi nesankcionēta iekļūšana viņa Personīgajā kabinetā un/vai par jebkuru drošības pārkāpumu, rakstot uz e-pastu support@bill.me. Lietotājs apņemas pēc pieprasījuma sniegt Bill.me šādas nesankcionētas piekļuves pierādījumus. Bill.me nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, ko Lietotājs cietis, kādai citai personai nepareizi izmantojot viņa lietotājvārdu un paroli, kā arī par neatļautu piekļuvi Lietotāja Personīgajam kabinetam, neatkarīgi no tā, vai šie incidenti notikuši ar Lietotāja atļauju vai bez viņa ziņas.

7. ATBILDĪBA

7.1. Bill.me atbildība aprobežojas ar pieejas nodrošināšanu Vietnei saskaņā ar Noteikumiem.

7.2. Bill.me nav atbildīgs par jebkādām Klienta attiecībām ar Uzņēmumu un iespējamām abpusējām prasībām.

7.3. Bill.me nav atbildīgs par jebkādiem Uzņēmuma vai Klienta zaudējumiem gadījumā, ja maksājums nav veikts Noteikumu 4.6 punktā paredzēto apstākļu rezultātā.

7.4. Klients ir atbildīgs par maksājuma veikšanai nepieciešamo datu pareizumu un pilnīgumu, kā arī par maksājuma veikšanai nepieciešamo naudas līdzekļu pieejamību.

8. LIETOTĀJA PERSONAS DATI

8.1. Bill.me ievēro piemērojamās fizisko personu datu aizsardzības prasības attiecībā uz personas datiem, kas iegūti Lietotājam apmeklējot Vietni un izmantojot Vietnes rīkus. Bill.me nopietni attiecas pret pienākumiem, kas saistīti ar Lietotāja personas datu izmantošanu, un jebkurus Lietotāja sniegtos personas datus izmanto, apstrādā un nodod trešajām personām, stingri ievērojot Privātuma pamatnostādnes, ar ko var iepazīties šeit.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Bill.me nav atbildīgs par jebkādu Noteikumos minēto saistību neizpildīšanu vai izpildes aizkavēšanos, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, tajā skaitā dabas katastrofas, karš, nemieri, streiki, lokauti, publisko komunikācijas tīklu darbības pārtraukumi, DDoS uzbrukumi vai analogi interneta uzbrukumi.

9.2. Nepārvaramas varas laikā Vietnes darbība tiek uzskatīta par apturētu, un uz laiku, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu darbības laikam, stājas spēkā saistību izpildes termiņa pagarinājums. Bill.me apņemas izmantot visus iespējamos un pieejamos resursus, lai apturētu nepārvaramas varas apstākļu darbību, vai meklēt risinājumu, kas ļautu Bill.me izpildīt savas saistības, neraugoties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

10. NOTEIKUMU NODALĀMĪBA

10.1. Ja daļa no Noteikumiem kļūst par spēkā neesošiem vai jebkādā pakāpē zaudē spēku, šāds noteikums vai nosacījums tiks atbilstošā mērā nodalīts no pārējiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri pilnā mērā saglabās savu spēku saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šādos gadījumos tā daļa, kas atzīstama par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tiek labota saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, lai maksimāli precīzi atspoguļotu Bill.me sākotnējos mērķus.

11. NOTEIKUMU MAIŅA

11.1. Bill.me patur tiesības grozīt Noteikumus dažādu, tajā skaitā komerciālu iemeslu dēļ, piemērojamo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kā arī ar Klienta un/vai Uzņēmuma apkalpošanu saistītu iemeslu dēļ. Grozītie Noteikumi būs pieejami Vietnē un Klients tiks pienācīgā veidā informēts par izmaiņām Noteikumos ar informatīva paziņojuma starpniecību savā Personīgajā kabinetā.

11.2. Ja Klients nepiekrīt Noteikumu grozījumiem, Klients var pārtraukt Vietnes un Vietnes rīku izmantošanu.