Kasutustingimused

1. SISSEJUHATUS

1.1. Veebisaidi www.bill.me (edaspidi „veebisait“) funktsioonide kasutamiseks peate nõustuma tingimuste ja privaatsuspoliitikaga (edaspidi koos „tingimused“) ning registreeruma veebisaidil. Enne nõustumist tutvuge tingimustega. Klõpsates nuppu „Nõustun“, nõustute tingimustega.

2. ÜLDISED TINGIMUSED

2.1. Juurdepääsu veebilehele tagab Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigis registreeritud äriühing Bill.me LTD registreerimisnumbriga 10926201, mille registrijärgne asukoht on 85 Great Portland Street, London, England, W1W 7LT (edaspidi „Bill.me“).

2.2. Veebisaidil esitatud funktsioone võivad kasutada isikud, kes on sõlminud lepingu Bill.me-ga (edaspidi igaüks „äriühing“) ja äriühingu kliendid, kes on nõustunud tingimustega, sõlmides lepingu Bill.me-ga kirjalikult (edaspidi igaüks „klient“). Äriühing nõustub tingimustega, sõlmides lepingu Bill.me-ga kirjalikult.

2.3. Kliendi ja äriühingu vahelisi suhteid reguleerib kliendi ja äriühingu vaheline leping.

2.4. Veebisait pakub äriühingutele juurdepääsu arvete saatmiseks klientidele ja arve maksmise oleku jälgimiseks. Veebisait pakub klientidele juurdepääsu äriühingu poolt esitatud arvete vaatamiseks ja maksmiseks maksekaardiga (Veebisaidi funktsioonid, mis on kättesaadavad äriühingutele ja Klientidele, edaspidi „veebisaidi tööriistad“). Bill.me võib veebisaidi tööriistu igal ajal laiendada või piirata oma äranägemise järgi.

3. REGISTREERIMINE VEEBISAIDIL

3.1. Veebisaidi tööriistu võivad kasutada ainult registreeritud äriühingud ja kliendid (edaspidi „kasutaja“). Registreeritud kasutajale tagatakse juurdepääs kasutaja profiilile (edaspidi „isiklik kontor“).

3.2. Veebisaidile registreerimise ja veebisaidi kasutamisega kinnitab kasutaja, et ta on esitanud täpset, põhjalikku ja tõelist teavet enda kohta ning kohustub võtma asjakohaseid muudatusi võimalike andmete muutmise korral ning teavitama Bill.me-d vajadusest teha vastavaid muudatusi, saates e-kirja aadressile support@bill.me, kui veebisait ei luba kasutajal asjakohaseid muudatusi ise teha.

3.3. Kui kasutajal on mingeid küsimusi või tekib registreerimisel mingeid raskusi, võtke ühendust meie tehnilise toega aadressil support@bill.me.

4. VEEBISAITI KASUTAVATE TEENUSTE EEST MAKSMINE

4.1. Veebisaidil pakutud teenuste eest tasumiseks (edaspidi „teenused“) nõutakse kliendilt maksekaarti, millel on positiivne saldo teenuste eest maksmise hetkel.

4.2. Kliendil on võimalik registreerida veebilehel andmeid piiramatu arvu maksekaartide (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro jne) kohta.

4.3. Klient võib omal äranägemisel eelnevalt veebisaidil registreeritud maksekaardid lahti ühendada või esitada täiendavate maksekaartide andmeid.

4.4. Bill.me võimaldab tasuda arve selles valuutas, milles see on konkreetse äriühing - teenusepakkuja poolt väljastatud (sealhulgas EUR, USD, GBP, MUR). Kui arvel märgitud konto valuuta erineb maksekaardi konto valuutast, konverteeritakse valuuta maksekaardi väljastanud panga maksmise hetke kursi alusel.

4.5. Klient võib automaatsele makseteenusele lisada veebisaidil registreeritud maksekaardi.

4.6. Automaatse makseteenusega kontrollib Bill.me, kas kindlal kuupäeval on tasumata arveid, ja teostab makse, kui maksekaardikontol on vastava makse tegemiseks kättesaadav vajalik summa.

4.7. Bill.me ei saa makset tagada, kui vastava makse tegemiseks vajalik summa ei ole maksekaardikontol kättesaadav. Sellistel juhtudel peab klient täpsustama teiste isiklike maksekaartide andmeid või lisama nimetatud maksekaardikontole täiendavad summad.

4.8. Klient võib oma äranägemise järgi automaatse makseteenuse aktiveerida või lahti ühendada isiklikus kontoris.

4.9. Klient võib täpsustada oma kontaktandmeid (telefoninumber) ja tellida/loobuda tellimast teateid edukast arve maksmisest oma mobiiltelefonis.

4.10. Bill.me ei paku tagasimakse võimalust; see kehtib ka teenustasu kohta juhul, kui seda kohaldatakse. Tagasimaksete kohta tekkivate küsimuste korral peab klient võtma ühendust ja pidama läbirääkimisi otse teenusepakkujaga.

5. TEENUSTASU

5.1. Mõnel juhul tuleb kliendil maksta veebisaidil teenuste eest teenustasu.

5.2. Teenustasu arvutatakse iga individuaalse arve konkreetse määra alusel. Teenusetasu määr määratakse individuaalselt igale teenuseid pakkuvale äriühingule. Kliendile tagatakse õigeaegne juurdepääs informatsioonile äriühingu individuaalse teenustasu kohta isiklikus kontoris. Peale selle võib klient arve saamise järel tutvuda asjaomasele arvele kohaldatava teenustasuga.

6. TURVALISUS

6.1. Kasutaja ei tohi avaldada oma kasutajanime ja salasõna. Kui kasutaja parooli kaotab või unustab, võib kasutaja selle taastada, klõpsates parooli viiba kõrval oleval nupul „Taasta“.

6.2. Kasutaja võtab täieliku vastutuse oma kasutajanime ja parooli turvalisuse hoidmise eest (sealhulgas, kuid mitte ainult: litsentseeritud viirusetõrjetarkvara kasutamine, algse parooli muutmine esimese sisselogimise ajal, parooli regulaarne muutmine, keeruliste tähtede ja numbrite kombinatsioonide kasutamine parooli valimisel, kolmandatele isikutele juurdepääsu mitteandmine arvutile ega muule seadmele, kus kasutajanimi ja salasõna on sisestatud või salvestatud) ning vastutab kõigi isikliku kontori kaudu tehtud toimingute või maksete eest.

6.3. Kasutaja nõustub oma kohustusega teavitada Bill.me-d viivitamatult volitamata juurdepääsu juhtudest oma isiklikule büroole ja/või turvarikkumistest, saates e-kirja aadressil support@bill.me. Kasutaja kohustub esitama Bill.me-le taotluse korral tõendusmaterjali sellise volitamata juurdepääsukohta. Bill.me ei vastuta mingil viisil kasutaja kahjude eest, kui teine isik kasutab tema kasutajanime ja parooli ebaõigesti, või volitamata juurdepääsu eest kasutaja isiklikule kontorile, olenemata sellest, kas sellised vahejuhtumid esinevad kasutaja nõusolekul või ilma selleta.

7. VASTUTUS

7.1. Bill.me vastutus piirdub veebisaidile juurdepääsu tagamisega vastavalt tingimustele.

7.2. Bill.me ei vastuta kliendi ja äriühingu vahelise mis tahes suhte ega nende potentsiaalsete nõuete eest üksteise vastu.

7.3. Bill.me ei vastuta kliendi või äriühingu kahjude eest, kui makseid ei ole tehtud punktis 4.6 nimetatud asjaolude tõttu.

7.4. Klient vastutab makse jaoks nõutavate andmete õigsuse ja täielikkuse ning asjaomaste maksete täitmiseks vajalike vahendite kättesaadavuse eest.

8. KASUTAJA ISIKUANDMED

8.1. Bill.me järgib kohaldatavaid isikuandmete kaitse nõudeid, mida kohaldatakse andmetele, mida saadakse veebisaiti külastava ja veebisaidi tööriistu kasutava kasutaja kaudu. Bill.me suhtub tõsiselt oma ülesannetesse, mis on seotud kasutaja isikuandmete kasutamisega, ning kasutab, töötleb ja edastab kolmandatele isikutele kasutaja antud mis tahes isikuandmeid ranges vastavuses privaatsuspoliitikaga, millega on võimalik siin tutvuda.

9. VÄÄRAMATU JÕUD

9.1. Bill.me ei vastuta tingimustele vastavate kohustuste täitmata jätmise või täitmisega viivitamise eest vääramatu jõu tõttu, sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, sõda, rahutused, streigid, töösulud, üldkasutatava sidevõrgu häire, DDoS-rünnakud või sarnased interneti rünnakud.

9.2. Vääramatu jõu mõju ajal loetakse veebisaidi kasutamine peatatuks ja täitmise tähtaja pikendamine kehtib aja jooksul, mis on võrdne vääramatu jõu mõjuga. Bill.me kohustub kohaldama kõiki olemasolevaid ja teostatavaid vahendeid, et leevendada vääramatu jõu mõju, või otsima lahendust, mis võimaldaks Bill.me-l täita oma kohustust olenemata vääramatust jõust.

10. TINGIMUSTE ERALDATAVUS

10.1. Kui mõni tingimuste osa muutub kehtetuks või kaotab jõu mis tahes viisil, eraldatakse selline tingimus nõuetekohaselt teistest tingimustest, mis jäävad kehtivate õigusaktide kohaselt täielikult jõusse. Sellistel juhtudel parandatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele kehtetuks või mittevastavaks peetavat osa, et Bill.me esialgseid eesmärke võimalikult täpselt kajastada.

11. TINGIMUSTE MUUTMINE

11.1. Bill.me jätab endale õiguse muuta tingimusi mitmel põhjusel, sealhulgas ärilistel põhjustel, kui kohaldatavaid õigusakte on muudetud või kliendi ja/või äriühingu teenindamisega seotud põhjustel. Muudetud tingimused tehakse veebisaidil kättesaadavaks ja kliendile teatatakse tingimuste muudatustest nõuetekohaselt informatiivse teatega tema isiklikus kontoris; klient peaks asjakohaselt tutvuma ja nõustuma muudetud tingimustega.

11.2. Kui klient ei nõustu tingimuste muutmisega, võib klient veebisaidi ja veebisaidi tööriistade kasutamise lõpetada.