Tingimused ja Kord

Kehtivus Alates: 03.02.2024

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Veebilehe www.bill.me (edaspidi Veebileht) funktsioonide kasutamiseks peate nõustuma Tingimuste ja Korra ning Privaatsuspoliitikaga (edaspidi koos Tingimused) ja Veebilehel registreeruma. Enne Tingimustega nõustumist lugege need hoolikalt läbi. Tingimustega nõustute vastaval väljal klõpsates.

1.2. Juurdepääsu Veebilehele pakub Bill.me LTD, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis registreeritud äriühing registreerimisnumbriga 10926201, mille registrijärgne asukoht on 85 Great Portland Street, London, Inglismaa, W1W 7LT (edaspidi – Bill.me).

1.3. Veebilehel pakutavad funktsioonid on mõeldud kasutamiseks:

1.3.1. Bill.me koostööpartneritele (kinnisvarahaldusteenuste, kommunaalteenuste, telekommunikatsiooniteenuste, kohaliku omavalitsuse teenuste, haridusteenuste pakkujad või muud Bill.me arvelduslahendusi kasutavad teenusepakkujad) (edaspidi – Koostööpartner);

1.3.2. Koostööpartnerite või muu teenusepakkuja Klientidele (edaspidi – Klient).

1.4. Veebileht annab Koostööpartneritele võimaluse saata Klientidele arveid, jälgida arvete tasumist, võtta Klientidelt vastu arvete makseid, kasutada Veebilehe tööriistu Klientidega suhtlemiseks, võtta Klientidelt vastu arvestite näitusid (kui vastav valik on seadistatud). Klientidele pakub Veebileht võimaluse võtta Koostööpartneritelt vastu arveid ja neid tasuda Veebilehe tööriistu kasutades (edaspidi Koostööpartneritele ja Klientidele Veebilehel pakutavad võimalused – Veebilehe Tööriistad), esitada Koostööpartneritele arvestite näitusid (kui vastav valik on seadistatud). Bill.me võib igal ajal ühepoolselt Veebilehe Tööriistu täiendada või piirata.

1.5. Klientidel on õigus kasutada Veebilehe funktsionaalsust ka Bill.me mobiilirakenduse kaudu, mis on saadaval allalaadimiseks App Store'is, Google play's, Huawei AppGallery's.

1.6. Kliendi ja Koostööpartneri või muu teenusepakkuja vahelisi suhteid reguleerib Kliendi ja Koostööpartneri või vastavalt teise teenusepakkuja vahel sõlmitud leping ning Bill.me ei ole mingil juhul käsitletav sellise lepingu osapoolena.

2. VEEBILEHEL REGISTREERUMINE JA SEONDUVAD TEENUSED

2.1. Veebilehe Tööriistu võivad kasutada ainult Koostööpartnerid ja registreeritud Kliendid (edaspidi – Kasutaja). Kasutajale võimaldatakse juurdepääs Kasutaja profiilile (edaspidi – Isiklik profiil). Veebilehe Tööriistu saab piiratud ulatuses kasutada ka Kasutaja poolt kaasatud kolmas isik vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 3.7.

2.2. Kasutaja kinnitab Veebilehel registreerudes ja Veebilehte kasutades, et on esitanud enda kohta täpset, igakülgset ja tõest teavet ning kohustub võimalike andmete muutumisel asjakohaseid muudatusi sisse viima, samuti teavitama Bill.me-d vastavate muudatuste tegemise vajadusest, saates e-kirja aadressile support@bill.me, kui Veebileht ei võimalda Kasutajal vastavaid muudatusi ise teha.

2.3. Teatud Koostööpartnerite arvete vastuvõtmiseks ja tasumiseks peab Kasutaja läbima autentimisprotseduuri, kasutades Veebilehel saadaolevaid funktsioone.

2.4. Pärast Veebilehel registreerumist saab Kasutaja omal valikul aktiveerida arvete saamise ja tasumise võimaluse Koostööpartneritelt, kelle teenuseid ta kasutab, ja arved, mida ta soovib tasuda, kasutades maksmiseks Veebilehe Tööriistu.

2.5. Veebilehe tööriistu kasutades saab Kasutaja üles laadida teiselt teenusepakkujalt, kes ei ole veel koostööpartner, saadud arve (või arve andmeid).

2.6. Kui Kasutajal tekib registreerumisel küsimusi või takistusi, võtke palun ühendust meie tehnilise toe teenusega, saates e-kirja aadressil support@bill.me.

3. VEEBILEHEL TEENUSTE EEST MAKSMINE

3.1. Kasutaja saab Koostööpartneri või muu teenusepakkuja poolt osutatavate teenuste (edaspidi – "Teenused") eest tasuda järgmistel viisidel:

3.1.1. Kasutades isiklikku maksekaarti, millel on Teenuste eest tasumise hetkel piisav kontojääk;

3.1.2. Kasutades isiklikku maksekontot, mis on avatud makseasutuses ja millel on Teenuste eest tasumise hetkel piisav kontojääk (saadaval teatud riikides).

3.2. Veebileht võimaldab tasuda arve selles valuutas, milles Koostööpartner või muu teenusepakkuja selle väljastas (sh EUR, USD, GBP). Kui arve valuuta erineb maksekaardi kontol või maksekontol olevast valuutast, toimub valuutavahetuse toiming vastavalt kaardi väljastaja või makseasutuse makse hetkel kehtinud vahetuskursile.

3.3. Ainult isikliku maksekaardiga arvete tasumiseks:

3.3.1. Kasutaja võib Veebilehel registreerida piiramatu arvu isiklike maksekaartide (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro jne.) andmeid;

3.3.2. Kasutaja võib omal valikul eelnevalt Veebilehel registreeritud maksekaartide kasutamise katkestada või esitada andmeid täiendavate maksekaartide kohta;

3.3.3. Kasutaja võib mistahes Veebilehel registreeritud maksekaardi lisada Automaatmakse teenusesse;

3.3.4. Automaatmakse teenuse puhul kontrollib Bill.me, kas antud kuupäeval on tasumata arveid ja algatab makse, kui maksekaardi kontol on vastava makse tegemiseks vajalik summa olemas;

3.3.5. Kui maksekaardi kontol ei ole makse sooritamiseks piisavalt vahendeid või esineb muid asjaolusid, mille tõttu makset ei saa sooritada, saadetakse Kasutajale automaatteade vastava makse ebaõnnestumise kohta Isiklikul profiilil või e-posti teel, kui Kasutaja on tellinud teabe e-posti teel. Sellisel juhul vastava arve puhul automaatmakset ei algatata ja Kasutaja peab sooritama makse käsitsi. Automaatmakse teenuse edasiseks toimimiseks tuleb Kasutajal olenevalt konkreetsest olukorrast sisestada mõne teise maksekaardi andmed või täiendada maksmiseks registreeritud kaardi kontot rahaliste vahenditega;

3.3.6. Kasutaja saab Automaatmakse teenuse oma Isiklikul profiilil omal valikul sisse või välja lülitada.

3.4. Veebileht ei saa tagada tasumist, kui maksekaardi kontol või vastaval maksekontol puudub konkreetse makse tegemiseks vajalik summa. Sellistel juhtudel peab Kasutaja täpsustama muu isikliku maksekaardi või maksekonto andmeid või täiendama määratud maksekaardikontot või maksekontot vajalike rahaliste vahenditega.

3.5. Kasutajal on võimalik tellida teadete saamine/loobuda teadete saamisest arve eduka tasumise kohta Kasutaja poolt määratud e-posti aadressile või tõukemärguande kujul Kasutaja nutiseadmesse paigaldatud Bill.me mobiilirakenduses.

3.6. Bill.me ei paku maksete hüvitamist. Maksete hüvitamise küsimustes peab Kasutaja võtma ühendust ja pidama läbirääkimisi otse Koostööpartneriga.

3.7. Kasutaja võib omal valikul kaasata kolmanda isiku, näiteks oma pereliikme (edaspidi – "Volitatud Kasutaja") iga Koostööpartneri arvete vastuvõtmiseks ja tasumiseks (“Esindaja” paragrahv Isiklikul profiilil). Sellisel juhul peab Volitatud Kasutaja pärast vastava kutse saamist registreeruma Veebilehel teatud kindlate reeglite alusel. Volitatud kasutajal on juurdepääs ainult nende Koostööpartnerite arvete teabele, millele Kasutaja on juurdepääsu võimaldanud.

3.8. Maksevõimalusi Veebilehel pakutakse koostöös Bill.me partneriga – litsentsitud e-raha asutusega ECOMMBX LIMITED (registrinumber ΗΕ 354749, aadress Pindarou 27, Alpha Business Center, Block B, Ground Floor, 1060, Nicosia, Küpros, litsentsi nr 115.1 .3.20/2018). Kasutaja nõustub, et Kasutaja poolt Veebilehel tehtud maksed kantakse üle ECOMMBX LIMITED kontole, kust seejärel neid kantakse üle vastavalt Bill.me ja Koostööpartneri vahel sõlmitud lepingule vastavale Koostööpartnerile või muule teenusepakkujale vastavalt Kasutaja poolt üleslaetud arvele või arve andmetele. Teavet ECOMMBX LIMITED, sealhulgas EMP-s makseteenuste osutamise õiguse kohta leiate Euroopa Pangandusjärelevalve poolt peetavast EUCLID-registrist (https://euclid.eba.europa.eu/register/), samuti EMP riigi vastava finantsturujärelevalve asutuse veebilehel.

4. TEENUSTASU

4.1. Veebilehe Tööriistade abil Teenuste eest tasumisel võidakse Kasutajalt nõuda teenustasu sõltuvalt valitud makseviisist.

4.2. Valides arvete tasumise isikliku maksekaardiga, arvestatakse teenustasu, rakendades igale arvele eraldi teatud määra. Teenustasu määr kehtestatakse igale Koostööpartnerile eraldi. Seega sõltub teenustasu maksekaardiga maksmisel konkreetsele Koostööpartnerile või muu
teenusepakkujale kehtivast määrast ja konkreetse arve summast, kuid rakendatava teenustasu miinimumsumma on igal juhul 0,15 EUR. Kasutajal on võimalus enne arve tasumist tutvuda nii teenustasuga kui ka teenustasu miinimumsummaga iga konkreetse arve kohta Isiklikul profiilil. Automaatmakse teenuse aktiveerimisel on Kasutajal võimalik enne nimetatud teenuse kasutamist tutvuda teenustasu suurusega, kuna Automaatmakse teenus tagab arve kohese tasumise arve laekumise hetkel.

4.3. Valides arvete tasumise isiklikku maksekontot kasutades, arvestatakse teenustasu, rakendades iga kord igale arvele eraldi ette kindlaks määratud tasu summa, mis on kõigile Koostööpartneritele ja
teisele teenusepakkujale ühesugune ega sõltu arve summast. Juhul, kui Kasutaja tasub isiklikku maksekontot kasutades korraga mitu arvet, rakendub fikseeritud teenustasu ühe arve puhul ainult üks kord. Kasutajal on võimalus enne arve tasumist tutvuda teenustasu fikseeritud summaga Isiklikul profiilil.

5. TURVALISUS

5.1. Kasutaja ei tohi avaldada oma kasutajanime ja salasõna. Kui Kasutaja kaotab või unustab parooli, saab Kasutaja selle taastada, klõpsates paroolivälja all vastavat linki.

5.2. Kasutaja võtab täieliku vastutuse oma kasutajanime ja parooli turvalisuse hoidmise eest (sealhulgas, kuid mitte ainult: litsentseeritud viirusetõrjetarkvara kasutamine, algse parooli muutmine esimese sisselogimise ajal, parooli regulaarne muutmine, keeruliste tähtede ja numbrite kombinatsioonide kasutamine parooli valimisel, kolmandatele isikutele juurdepääsu mitteandmine arvutile ega muule seadmele, kus kasutajanimi ja salasõna on sisestatud või salvestatud) ning vastutab kõigi isikliku kontori kaudu tehtud toimingute või maksete eest.

5.3. Kasutaja nõustub oma kohustusega teavitada Bill.me-d viivitamatult volitamata juurdepääsu juhtudest oma isiklikule büroole ja/või turvarikkumistest, saates e-kirja aadressil support@bill.me. Kasutaja kohustub esitama Bill.me-le taotluse korral tõendusmaterjali sellise volitamata juurdepääsukohta. Bill.me ei vastuta mingil viisil Kasutaja kahjude eest, kui teine isik kasutab tema kasutajanime ja parooli ebaõigesti, või volitamata juurdepääsu eest Kasutaja isiklikule kontorile, olenemata sellest, kas sellised vahejuhtumid esinevad Kasutaja nõusolekul või ilma selleta.

6. VASTUTUS

6.1. Bill.me vastutus piirdub veebisaidile juurdepääsu tagamisega vastavalt tingimustele.

6.2. Bill.me ei vastuta Kasutaja ja Koostööpartneri või muu teenusepakkuja vahelise mis tahes suhte ega nende potentsiaalsete nõuete eest üksteise vastu.

6.3. Bill.me ei vastuta Kasutaja või Koostööpartneri või muu teenusepakkuja kahjude eest, kui makseid ei ole tehtud punktis 3.4. nimetatud asjaolude tõttu.

6.4. Kasutaja vastutab makse jaoks nõutavate andmete õigsuse ja täielikkuse ning asjaomaste maksete täitmiseks vajalike vahendite kättesaadavuse eest.

7. KASUTAJA ISIKUANDMED

7.1. Bill.me järgib kohaldatavaid isikuandmete kaitse nõudeid, mida kohaldatakse andmetele, mida saadakse veebisaiti külastava ja veebisaidi tööriistu kasutava Kasutaja kaudu. Bill.me suhtub tõsiselt oma ülesannetesse, mis on seotud Kasutaja isikuandmete kasutamisega, ning kasutab, töötleb ja edastab kolmandatele isikutele Kasutaja antud mis tahes isikuandmeid ranges vastavuses privaatsuspoliitikaga, millega on võimalik siin tutvuda.

8. VÄÄRAMATU JÕUD

8.1. Bill.me ei vastuta tingimustele vastavate kohustuste täitmata jätmise või täitmisega viivitamise eest vääramatu jõu tõttu, sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, sõda, rahutused, streigid, töösulud, üldkasutatava sidevõrgu häire, DDoS-rünnakud või sarnased interneti rünnakud.

8.2. Vääramatu jõu mõju ajal loetakse veebisaidi kasutamine peatatuks ja täitmise tähtaja pikendamine kehtib aja jooksul, mis on võrdne vääramatu jõu mõjuga. Bill.me kohustub kohaldama kõiki olemasolevaid ja teostatavaid vahendeid, et leevendada vääramatu jõu mõju, või otsima lahendust, mis võimaldaks Bill.me-l täita oma kohustust olenemata vääramatust jõust.

9. TINGIMUSTE ERALDATAVUS

9.1. Kui mõni tingimuste osa muutub kehtetuks või kaotab jõu mis tahes viisil, eraldatakse selline tingimus nõuetekohaselt teistest tingimustest, mis jäävad kehtivate õigusaktide kohaselt täielikult jõusse.

9.2. Sellistel juhtudel parandatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele kehtetuks või mittevastavaks peetavat osa, et Bill.me esialgseid eesmärke võimalikult täpselt kajastada.

10. TINGIMUSTE MUUTMINE

10.1. Bill.me jätab endale õiguse Tingimusi ühepoolselt muuta. Bill.me teavitab Kasutajat Tingimuste muudatustest, saates Kasutaja Veebilehel märgitud e-posti aadressile teavituse 30 (kolmkümmend) päeva enne muudatuste jõustumist. Juhul, kui Kasutaja 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast Tingimuste muudatuste kohta teate kättesaamist ei teavita Bill.me-d oma vastuväidetest muudatuste kohta ega teata Veebilehe kasutamise lõpetamisest, siis arvestatakse, et Kasutaja nõustub muudatustega. Bill.me ei järgi Kasutajale muudatuste kohta teate saatmise tähtaega, kui muudatused on Kasutajale soodsad. Kasutajal on õigus Tingimustega Veebilehel tutvuda.