Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 01.04.2024

SISSEJUHATUS

Bill.me LTD ja Bill.me LTD grupi ettevõtted ja sidusettevõtted (edaspidi – Bill.me või meie) arvestavad, et olete teadlik ja hoolite oma isikuandmete kaitsest ning me suhtume sellesse tõsiselt, tagades, et meie isikuandmete töötlemise praktikad on kooskõlas nõuetega, mis on sätestatud EL isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 ning Ühendkuningriigi isikuandmete kaitse üldmääruses. Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab Teie isikuandmete kogumise ja kasutamise eeskirju ja praktikaid, mida järgime veebilehel www.bill.me (edaspidi Veebileht) oma teenuseid ja lahendusi pakkudes, ning sätestab Teie privaatsusõigused. Mõistame, et isikuandmete kaitse on pidev vastutus ning värskendame seda Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt, kui võtame kasutusele uusi isikuandmete töötlemise praktikaid.

Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib Teie kohta järgmiselt:

 • meie koostööpartneri (edaspidi – Koostööpartner) töötaja või esindaja; või
 • meie Koostööpartnerite (kinnisvarahaldusteenuste pakkujad, kommunaalteenuste osutajad, telekommunikatsiooniteenuste osutajad, kohaliku omavalitsuse teenuste osutajad, haridusteenuste osutajad või muu teenusepakkuja, kellega Teil on leping ja kes kasutab Bill.me arvete edastamise lahendusi) kliendid (edaspidi – Klient);
 • Kliendi kaasatud isikud arvete vastuvõtmiseks ja tasumiseks (edaspidi – Volitatud kasutaja)

TEAVE KONTROLLIJATE KOHTA

Bill.me LTD töötleb isikuandmeid ühise koostöö raames, pakkudes Klientidele elektroonilise lahenduse arvete edastamiseks ja maksete teostamiseks, vastutava Kontrollija staatuses Teile teenuseid osutavate Partneritega, kes on märgitud Teie Bill.me profiilis.

Lisaks annab Bill.me Klientidele võimaluse saada Bill.me isiklikul profiilil arveid Kliendi Teenusepakkujatelt, kes ei ole Bill.me otsesed Koostööpartnerid (Kliendi enda poolt, saates arveid Kliendi unikaalsele e-posti aadressile Bill.me-sse või lubades Bill.me-l neid arveid saada otse konkreetselt Teenusepakkujalt). Sellisel juhul käsitletakse Kliendi konkreetset Teenusepakkujat ja Bill.me eraldi vastutavate töötlejatena.

Teisest küljest käsitletakse Bill.me LTD ja Partnerite isikuandmete töötlemisel individuaalselt kindlaksmääratud eesmärkidel, Bill.me LTD ja Partnerid eraldi vastutavate töötlejatena.

MILLISEID ISIKUANDMEID VÕIME KOGUDA JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL NEID KASUTATAKSE

Teenuste pakkumine ja Veebilehe tööriistade pakkumine

Töötleme isikuandmeid, et pakkuda Teile Veebilehe tööriistu ja osutada soovitud teenuseid (et võimaldada tutvuda Koostööpartnerite ja Kliendi Teenusepakkujate (kes ei ole Bill.me otsesed Partnerid) saadetud arvetega, tasuda arveid, tasuda teenuse eest, esitada arvesti näite, osaleda veebilehel Koostööpartnerite poolt korraldatud küsitlustes.).

Andmesubjektide kategooriadKlient, Volitatud kasutaja
Andmekategooriad
 • Kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber);
 • Koostööpartneri ja Kliendi Teenusepakkuja (kes ei ole Bill.me otsene partner) poolt väljastatud arvega seotud andmed ja/või Koostööpartneri osutatud teenuse kohta (kliendinumber; teenuse nimetus; arve number, kuupäev, mõõteriista andmed, arvesti andmed, summa);
 • Makseviisi teave (juhul, kui kasutate Veebilehel võimaldatud arve tasumise valikut);
 • Teave automaatmakse lubamise kohta;
 • Makse staatus;
 • Makse ajalugu;
 • Isikukood või identifitseerimisnumber;
 • Esitatud arvesti näidud;
 • Teave, mis on seotud Kliendi nõusolekuga Bill.me-le konkreetse Teenusepakkuja arvete kättesaamiseks.
Töötlemise õiguslik alusOlenevalt konkreetsest olukorrast võib töötlemise õiguslik alus olla:

 • Lepingukohustuste täitmine;
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmine;
 • Bill.me õigustatud huvi teenuste osutamise tagamisel.
Töötlemise kestusRegistreerimise ja Veebilehe tööriistade kasutamise ajal ning kooskõlas kehtiva õiguse nõuetega pärast koostöö lõppemist.


Koostööpartnerite/ Kliendi teenusepakkujate haldamine

Töötleme oma Koostööpartnerite ja Kliendi Teenusepakkujate töötajate ja allkirjaõiguslike isikute andmeid lepingute sõlmimiseks ja koostöö jooksul sõlmitud lepingute täitmiseks ning kvaliteetsete teenuste osutamise tagamiseks.

Andmesubjektide kategooriadKoostööpartnerite/ Klientide Teenusepakkujate töötajad, kontaktid, allkirjaõiguslikud isikud
Andmekategooriad
 • Kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 • Töökohaga seotud teave (esindusõiguste kohta, töökoha aadress, praegune ametikoht);
 • Konkreetse sõlmitud lepingu raames tehtava koostööga seotud teave;
 • Küsimuste, nõuete, arvustustega seotud teave;
 • Teave koostöö kohta sõlmitud või sõlmitava konkreetse lepingu raames.
Töötlemise õiguslik alusOlenevalt konkreetsest olukorrast võib töötlemise õiguslik alus olla:

 • Lepingukohustuste täitmine;
 • Bill.me õigustatud huvi kvaliteetse teenuse osutamise tagamisel – koostöö tagamiseks või algatamiseks, sobiva teenuse osutamiseks.
Töötlemise kestusLepingu kehtivusaja jooksul ja 5 aastat pärast lepingu lõppemist.


Tagasiside, küsimuste ja kaebuste töötlemine

Töötleme isikuandmeid selleks, et vastata Teie küsimustele, kaebustele ja tagasisidele.

Andmesubjektide kategooriadKlient, Volitatud kasutaja ja Koostööpartner/ Kliendi Teenusepakkuja
Andmekategooriad
 • Kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber);
 • Isiku poolt kirjalikult, elektrooniliselt või telefoni teel antud teave tagasiside, küsimuse või kaebusega pöördumisel;
 • Isiku poolt kliendiuuringutes, sh kliendirahulolu uuringutes osalemisel antud teave;
 • Isiku tagasiside, küsimuse või kaebuse lahendamise või küsitluse läbivaatamisega seotud teave.
Töötlemise õiguslik alusOlenevalt konkreetsest olukorrast võib töötlemise õiguslik alus olla:

 • Teie nõusolek;
 • Lepingukohustuste täitmine;
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmine;
 • Bill.me õigustatud huvi pakkuda kvaliteetseid teenuseid ja lahendada probleemseid olukordi.
Töötlemise kestusLepingu kehtivusaja jooksul ja 5 aastat pärast lepingu lõppemist. Juhul, kui töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek – kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.


Turundustegevuste elluviimine

Kui olete andnud oma nõusoleku, saame kasutada Teie kontaktandmeid, et saata Teile pakkumisi, uudiseid ja muud teavet, mis võib olla Teile asjakohane ja huvitav. Teil on õigus nende pakkumiste saamisest igal ajal loobuda.

Andmesubjektide kategooriadKlient, Volitatud kasutaja
AndmekategooriadKontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber).
Töötlemise õiguslik alusTeie nõusolek.
Töötlemise kestusKuni nõusoleku tagasivõtmiseni.


Veebilehe turvalisuse tagamine ja täiustamine

Kasutame Veebilehe külastamisel automaatselt kogutud andmeid veebilehe täiustamiseks ja kohandamiseks, tehniliste- ja turvaprobleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks, kasutusstatistika koostamiseks ja muudel meie toimingute täiustamisega seotud eesmärkidel.

Andmesubjektide kategooriadVeebilehe külastajad (Kliendid, Volitatud kasutajad ja Koostööpartnerid/ Kliendi Teenusepakkujad)
AndmekategooriadVeebilehe külastamisega seotud andmed (IP-aadress, MAC-aadress, külastuse kuupäev ja kestus, kasutatud seadmed või rakendused, veebilehel navigeerimine, asukohaandmed, veebilogikirjed (veebipäevikud), muud suhtlusandmed ja -vahendid, millele juurde pääsete)
Töötlemise õiguslik alusOlenevalt konkreetsest olukorrast võib töötlemise õiguslik alus olla:

 • Õigustatud huvi;
 • Teie nõusolek.
Töötlemise kestusJuhul, kui töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek – kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui töötlemise aluseks on õigustatud huvi – 1 aasta.


Bill.me seadusest tulenevate kohustuste täitmine

Teatud olukordades võidakse Bill.me-lt nõuda isikuandmete edastamist riigiasutustele, näiteks õiguskaitse- või muudele asutustele.

Andmesubjektide kategooriadKlient, Volitatud kasutaja
Andmekategooriad
 • Kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber);
 • Mistahes muu teave, mida vastutavatel riigiasutustel on kehtiva õiguse alusel õigus nõuda.
Töötlemise õiguslik alusSeadusest tulenevate kohustuste täitmine.
Töötlemise kestusKuni töötlemise eesmärk on saavutatud.


Personali valik/värbamine

Bill.me töötleb Teie isikuandmeid, kui olete kandideerinud mõnele avaldatud vabale töökohale või saatnud oma CV väljaspool värbamisprotsessi.

Andmesubjektide kategooriadKandidaadid
Andmekategooriad
 • Kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber).
 • CV-s sisalduvad andmed (haridus, töökogemus, oskused);
 • Motivatsioonikirjas sisalduv teave;
 • Intervjuu käigus antud teave.
Töötlemise õiguslik alus
 • Õigustatud huvi värbamisel;
 • Teie nõusolek.
Töötlemise kestusEdukate kandidaatide andmeid säilitatakse vastavalt asutusesisese töötajate privaatsuspoliitika tingimustele.Ülejäänud kandidaatide andmeid säilitatakse kandidaatide nõusolekul 1 aasta.


KUIDAS ME ISIKUANDMEID KOGUME

Bill.me kogub isikuandmeid, mida esitate meile Veebilehel Kliendi või Volitatud kasutajana registreerumisel, edastades meile teie teenusepakkujate (kes ei ole Bill.me otsene Koostööpartner) poolt esitatud arved, meiega Koostööpartnerina koostööd tehes, vabale töökohale kandideerimisel või Bill.me-ga muul viisil suhtlemisel.

Lisaks võib Bill.me koguda Teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks:

 • konkreetselt Koostööpartnerilt, kes osutab Teile kui Kliendile teenuseid teievahelise sõlmitud lepingu raames,
 • Kliendi konkreetselt teenusepakkujalt juhtudel, kui olete Kliendina volitanud meid saama sellelt konkreetselt teenusepakkujalt arveid;
 • Bill.me makseteenuse pakkujatelt.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME

Säilitame Bill.me juriidiliste või lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalikke isikuandmeid Teie koostöö ajal Bill.me-ga ning 5 aastat pärast koostöö lõppemist. See tähendab, et kui Te lõpetate meie Veebilehe või Veebilehe tööriistade kasutamise, jätkame teatud isikuandmete säilitamist oma juriidiliste kohustuste täitmiseks. Andmeid, mille töötlemine põhineb Bill.me õigustatud huvil, säilitatakse vastavalt konkreetsele õigustatud huvile teatud perioodil. Teie nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

VEEBISAIDI KASUTAMINE ALAEALISTE POOLT

Veebisait ja veebisaidi tööriistad ei ole mõeldud alla 16-aastastele isikutele ja sellest tulenevalt palume neil meile oma isikuandmeid mitte teatavaks teha.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID AVALIKUSTAME

Teatud asjaoludel võime Teie kohta kogutud isikuandmeid avalikustada järgmistele vastuvõtjate kategooriatele:

 • Volitatud kasutaja. Kliendi soovil ning sellise võimaluse lubamisel edastame konkreetse Koostööpartneri poolt väljastatud arve kohta käiva teabe Kliendi valitud Volitatud kasutajale, et võimaldada sellel Volitatud kasutajal Veebilehel arve vastu võtta ning Kliendiga koos tasuda;
 • Koostööpartner. Edastame maksja andmed konkreetsele Koostööpartnerile, kelle teenuseid Te Kliendina kasutate, et täita Koostööpartneri ja Teie kui tema Kliendi vahelisi lepingulisi kohustusi. Koostööpartnerite poolt küsitluste läbiviimisel, me edastame andmed Koostööpartneritele juhul, kui olete nõustunud osaleda antud küsitlustes. Palun pange tähele, et Teie isikuandmeid töödeldakse samaaegselt vastavalt Teie konkreetse Koostööpartneri privaatsuspoliitikale;
 • Kliendi Teenusepakkuja. Juhtudel, kui Klient saadab meile või on volitanud meid saama arveid Kliendi teenusepakkujalt, kes ei ole meie otsene Koostööpartner, me edastame Kliendi andmed konkreetse Kliendi teenusepakkujale, mis on seotud arve tasumisega. Pange tähele, et teie isikuandmeid töödeldakse paralleelselt vastavalt teie konkreetse teenusepakkuja privaatsuspoliitikale;
 • Meie kontserni ettevõtted. Teile (kui Koostööpartnerile) oma teenuste ja Teile (kui Koostööpartnerile või Kliendile) Veebilehe tööriistade pakkumiseks edastame isikuandmeid konkreetsele Bill.me grupi ettevõttele vastavas riigis, kus Te meie teenust kasutate. Isikuandmeid ei avaldata teistele Bill.me grupi ettevõtetele, mis asuvad teistes riikides, kus Te Bill.me teenuseid ei kasuta;
 • Teenusepakkujad. Avaldame oma teenusepakkujatele isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik Teile (kui Koostööpartnerile) meie teenuste ja Teile (kui Koostööpartnerile või Kliendile) Veebilehe tööriistade pakkumise tagamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaasates maksete/tehingute töötlemisel makseteenuse pakkujat. Meie makseteenuse osutaja töötleb Teie maksega seotud andmeid ainult juhul, kui kasutate Veebilehel pakutavat arve tasumise võimalust;
 • Kolmanda poole finantsasutused. Siia alla võivad kuuluda nii krediidi- kui ka finantsasutused;
 • Kolmandad pooled õigusaktidega määratud kohustuste puhul või õigusaktidega antud luba Teatud asjaoludel võib meil olla õigusaktidega määratud kohustuste täitmisel vajadus isikuandmete avalikustamiseks või jagamiseks audiitorite, reguleerivate asutuste või õiguskaitseasutustega. Õigusaktidega lubatud ulatuses võime isikuandmeid avalikustada ka reeglite ja tingimuste või muude kokkulepete jõustamiseks või rakendamiseks ja oma õiguste, vara, klientide või teiste isikute kaitsmiseks.

Teie isikuandmeid töötleb eelkõige Bill.me ja Bill.me struktuuriüksus konkreetses riigis, kus Te Koostööpartnerina oma Klientidele teenuseid osutate või kus asub konkreetne Koostööpartner, kelle teenuseid Te kliendina kasutate. Teavitame Teid, et kuigi Bill.me LTD on registreeritud Ühendkuningriigis, mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), võttis Euroopa Komisjon 28. juunil 2021 vastu otsuse kaitsetaseme piisavuse kohta isikuandmete Ühendkuningriiki edastamiseks.

Teatud olukordades võidakse Teie andmeid töödelda väljaspool EMP-d asuvates riikides. Sellistel juhtudel kehtivad meile turvalise andmetöötluse tagamiseks asjaomaste teenusepakkujatega Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused.

TEIE ÕIGUSED

Teil on oma isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused.

 • Teil on õigus juurdepääsuks oma isikuandmetele ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me töötleme;
 • Teil on õigus parandada oma isikuandmed, kui need on ebatäpsed;
 • Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid;
 • Teil on õigus isikuandmete töötlemiseks andud nõusolek tagasi võtta, juhul kui isikuandmeid on seni töödeldud Teie nõusoleku alusel;
 • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist;
 • Teil on õigus piirata andmete töötlemist juhtudel, kui andmeid töödeldakse ebaseaduslikult või kui töödeldakse üleliigseid andmeid;
 • Teil on õigus küsida koopiat oma isikuandmetest või paluda nende edastamist otse teisele vastutavale töötlejale;
 • Teil õigus esitada kaebus teabevoliniku ametile või Andmekaitse Inspektsioon (Eesti Vabariigi puhul).

Õigus saada teavet:

Käesolevas Privaatsuspoliitikas püüame Teile võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt anda olulist teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta. Teie jaoks kõige olulisema teabe leiate Privaatsuspoliitika rubriigist "MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MIS EESMÄRGIL NEID KASUTATAKSE", kus on täpsustatud isikuandmete töötlemise eesmärgid, andmete kategooriad, töötlemise õiguslik alus ja säilitamise tingimused.

Õigus andmetele ligi pääseda:

Teil on võimalik saada koopia oma isikuandmetest, saates meile päringu aadressil dpo@bill.me.

Õigus isikuandmeid parandada:

Kui Teie esitatud isikuandmed on muutunud (perekonnanimi, e-posti aadress, telefon jne.) või kui leiate, et andmed, mida Teiega seoses oleme töödelnud, on ebatäpsed, on Teil õigus taotleda andmete muutmist, täpsustamist või parandamist. Vajalikke parandusi saate taotleda, saates meile päringu aadressil dpo@bill.me.

Õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid:

Juhul, kui töötleme Teie isikuandmeid õigustatud huvide alusel, oleme hinnanud konkureerivaid huve ja arvestades isikuandmete töötlemise eesmärki ja vahendeid otsustanud, et meie (või asjaomase kolmanda osapoole) huvid Teie isikuandmete töötlemisel ei ületa Teie huve ega põhiõigusi ja -vabadusi. Siiski, kui leiate, et meie andmetöötlus rikub Teie põhiõigusi ja -vabadusi, võite kasutada oma andmesubjekti õigusi töötlemisele vastuväiteid esitada ning me hindame oma õigustatud huvid Teie huvide ja põhiõiguste kontekstis ümber. Selle õiguse kasutamiseks saatke meile päring aadressile dpo@bill.me.

Õigus nõusolek tagasi võtta:

Juhtudel, kui töötleme isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ja sellega seotud andmete töötlemine lõpetatakse. Näiteks võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku turunduspakkumiste saamiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmetöötluse seaduslikkust kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
Selle õiguse kasutamiseks saate seda mugavalt teha järgnevatel viisidel:

 • saate igal ajal uudiskirjade saamisest loobuda, klõpsates e-kirjas olevat linki "Tühista tellimus";
 • konto seadete lehel (vajaliku funktsiooni keelamisega);
 • saates meile päringu aadressil dpo@bill.me.

Õigus piirata andmete töötlemist:

Teil on õigus piirata meie võimalusi Teie isikuandmeid töödelda. Pärast töötlemise piiramist ei tee me enam Teie isikuandmetega aktiivseid toiminguid, välja arvatud isikuandmete säilitamine. Samas, isikuandmete töötlemise piiramine võib tähendada, et me ei saa Teile piirangu perioodi jooksul teenuseid osutada.

Isikuandmete töötlemist saate piirata järgmistel juhtudel:

 • Teie isikuandmed on ebatäpsed (sel juhul piiratakse isikuandmete töötlemist kuni isikuandmete õigsuse kontrollimiseni);
 • Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Te ei ole nõus nende kustutamisega;
 • Meie ei vaja enam Teie isikuandmeid ettenähtud eesmärkidel, kuid Teie vajate neid juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;
 • Teie isikuandmeid töödeldakse lähtuvalt õigustatud huvidest ja Te olete sellisele isikuandmete töötlemisele vastu. Sellisel juhul piiratakse andmetöötlust, kuni me viime läbi vastava hindamise.
  Selle õiguse kasutamiseks saatke meile päring aadressile dpo@bill.me.

Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud):

Teil on õigus nõuda, et me ei töötleks enam Teie isikuandmeid ja kustutaksime need järgnevatel juhtudel:

 • isikuandmed ei ole enam vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;
 • Teie võtate tagasi andmetöötluse aluseks olnud nõusoleku ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;
 • Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult;
 • Olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemisele lähtuvalt meie õigustatud huvidest ja on tuvastatud, et Teie huvid on konkreetsel juhul olulisemad.
  Selle õiguse kasutamiseks saatke meile päring aadressile dpo@bill.me.

Õigus andmete teisaldatavusele:

Kui andmetöötlus põhineb Teie nõusolekul (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a) või lepingul (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) ja see toimub automatiseeritud vahenditega, on Teil õigus saada Teie meile esitatud andmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja arvutiloetavas formaadis ning Teie soovi korral, kui see on tehniliselt võimalik, võidakse Teie andmed edastada otse teisele Teie poolt viidatud vastutavale töötlejale.
Selle õiguse kasutamiseks saatke meile päring aadressile dpo@bill.me.

Õigus esitada kaebus:

Kui arvate, et töötleme Teie andmeid isikuandmete kaitse õigusaktide nõudeid rikkudes, võtke palun kõigepealt ühendust otse meiega. Usume, et suudame heas usus ja pingutades kõik Teie kahtlused eemaldada, vastata Teie küsimustele, rahuldada Teie soovid ja parandada tehtud vead.
Kui Te ei ole meie pakutud probleemilahendusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus Teabevolinike Büroole (Wycliffe House Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, UK, e-post: casework@ico.org.uk, tel.: +44 0303 123 1113), Eesti Vabariigi puhul - Andmekaitse Inspektsioonile (Tatari tn 39, 10134 Tallinn, e-post: info@aki.ee, tel.: +372 627 4135).

KÜPSISED

Veebisait kasutab küpsiseid, et teha vahet Teil ja veebisaidi teistel kasutajatel. See aitab pakkuda Teile head kasutajakogemust ja võimaldab meil veebisaiti täiustada.

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi avamisel Teie arvutisse või mobiilseadmesse. Kasutame kolmandate poolte küpsiseid, nagu näiteks Google Analytics.

Teil on õigus keelduda teatud andmete kogumisest ja kasutamisest, mida kogutakse veebisaidil kasutatavate küpsiste abil. Teie brauser sisaldab võimalust keelduda teatud küpsiste tüüpidest. Võimalik, et küpsistest keeldudes ei saa Te kasutada kõiki meie veebisaidi võimalusi.

TURVALISUS

Kõik Teie poolt meile antud andmed hoitakse meie turvalistes serverites ning me rakendame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid, et tagada Teie isikuandmete kaitse ja turvalisus. Pärast Teie isikuandmete saamist kasutame me rangeid protseduure ja turvameetmeid, et tõkestada lubamatu juurdepääs nendele andmetele. Interneti kaudu andmete edastamine ei ole aga kunagi täielikult turvaline ja ükski salvestussüsteem ei ole garanteeritult kaitstud. Kui Teil on põhjust arvata, et Teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline, võtke meiega viivitamatult ühendust.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Võime seda privaatsuspoliitikat muuta või uuendada. Privaatsuspoliitika muudatused avalikustatakse veebisaidil ja jõustuvad värskendatud privaatsuspoliitika avaldamise hetkel.

Võime Teid privaatsuspoliitika muudatustest teavitada, postitades selleks veebisaidile vastavasisulisi teateid.

ANDMEKAITSEAMETNIK

Oleme ametisse nimetanud andmekaitseametniku, kelle poole võite pöörduda, kui Teil on küsimusi või muresid meie isikuandmete töötlemise praktika kohta. Meie andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised: dpo@bill.me.

KONTAKT

Kui soovite meiega ühendust võtta seoses selle privaatsuspoliitikaga, kirjutage palun e-posti aadressil dpo@bill.me või saatke kiri aadressil:

Bill.me LTD

85 Great Portland Street
London, England
W1W 7LT