Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 27.01.2021

SISSEJUHATUS

Bill.me LTD koos oma kontserni äriühingute ja sidusettevõtetega (edaspidi - “Bill.me” või “meie”) mõistavad, et olete teadlik ja hoolite oma isikuandmete kaitsmisest ning me suhtume sellesse tõsiselt, tagades, et meie isikuandmete töötlemise tavad vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 nõuetele ja Ühendkuningriigi GDPR-ile. See privaatsuspoliitika on lahutamatu osa Bill.me reeglitest ja tingimustest ning kirjeldab reegleid ja praktikat, mida me rakendame Teie isikuandmete kogumisel ja kasutamisel. Samuti on privaatsuspoliitikas esile toodud Teie privaatsusega seotud õigused. Mõistame, et isikuandmete kaitse on pidev vastutus. Me võime oma privaatsuspoliitikat aeg ajalt uuendada − näiteks kui muudame oma isikuandmete töötlemise praktikat.

Selles privaatsuspoliitikas võib „Teie" tähendada meie veebisaidi külastajat (edaspidi „külastaja"), ettevõtet koos selle osanike, tegelike kasusaajate, volitatud isikute, direktorite ja töötajatega, kes kasutavad meie veebisaiti (edaspidi „ettevõte") või ettevõtte klienti (edaspidi „klient"). „Külastaja" võib vajadusel hõlmata ka „ettevõtet" ja/või „klienti". Üritame privaatsuspoliitika eri punktide selgitamisel olla võimalikult täpsed.

ANDMED, MIDA VÕIME TEILT KOGUDA

Isikuandmed

Võime koguda ja töödelda Teie kohta järgmisi isikuandmeid:

 1. Andmed, mis Te annate meile veebisaiti www.bill.me (edaspidi „veebisait") külastaja, ettevõtja või kliendina kasutades. Need andmed võivad muu hulgas olla Teie nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja Teie ettevõtte nimi;
 2. Andmed ja dokumendid, mis Te annate meile ettevõttena lepingu sõlmimise eesmärgil. Need andmed võivad muu hulgas olla Teie nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ettevõtte nimi, ettevõtte number ja Teie ametikoht;
 3. Andmed ja dokumendid, mis Te annate meile külastajana, kui kandideerite vabale töökohale. Need andmed võivad muu hulgas olla Teie nimi, sünnikuupäev, kodune aadress, riik, telefoninumber, e-posti aadress, ettevõtte nimi, Teie ametikoht, varasemad töökohad, hariduse andmed ja muud andmed, mis Te meile annate;
 4. Andmed kirjavahetuse/side ja/või telefonikõnede kohta, kui võtate meiega ühendust. Need andmed võivad muu hulgas olla Teie nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, Teie ettevõtte nimi ja muud isikuandmed, mis sellise suhtluse käigus meile teatavaks teete;
 5. Kui anname Teile kas ettevõtte või kliendina juurdepääsu veebisaidi tööriistadele, võivad andmed puudutada teie nime, perekonnanime, füüsilist aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, Teie külastuste üksikandmeid, muu hulgas asukohaandmeid, veebipäevikuid, teisi sideandmeid ja ressursse, mida kasutate;
 6. Kui Te kasutate veebisaidi tööriistu ettevõtte või kliendina, võivad need olla Teie isikuandmed, muu hulgas nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, andmed maksete õnnestumise kohta ja makseajalugu;
 7. Teave Teie kohta ettevõtte või kliendina, mille saame teistest allikatest, muu hulgas meie äripartneritelt, teenusepakkujatelt ja alltöövõtjatelt. Selline teave võib sisaldada andmeid, mis me saame makseteenuste pakkujatelt, kolmandatelt pooltelt või avalikest allikatest. Samuti võivad need andmed sisaldada andmeid Teie kohta kliendina, muu hulgas ettevõttelt saadud nimi, perekonnanimi, füüsiline aadress ja e-posti aadress.

Muud andmed

Lisaks eelnevale võime koguda Teie kohta mitteisikustatud teavet, mis ei võimalda tuvastada teid üksikisikuna. Selline mitteisikustatud teave võib muu hulgas sisaldada järgmist:

 1. brauseri ja seadme andmed, näiteks IP-aadress, operatsioonisüsteem ja brauseri tüüp. Tegemist on statistiliste andmetega veebisaidi kasutajate tegevuse ja mustrite kohta, mis ei võimalda tuvastada üksikisikuid;
 2. küpsiste andmed, näiteks veebisaidil veedetud aeg, külastatud leheküljed, keele eelistused ja muud anonüümsed veebiliiklusandmed;
 3. ettevõtte andmed, näiteks ettevõtte nimi, toodete ja teenuste pakkumised, jurisdiktsioon.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KASUTAME

Ettevõttena kasutame Teie isikuandmeid selleks, et sõlmida lepinguid ja täita meie lepingulisi kohustusi. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Teie ja Bill.me vahel sõlmitud leping.

Kasutame Teie isikuandmeid selleks, et võimaldada Teil kliendina kasutada veebisaidi tööriistu ja teha makseid ettevõtte poolt pakutavate teenuste eest. Sellisel juhul tugineme oma õigustatud huvile ning Teie ja meie vahel kokku lepitud reeglitele ja tingimustele.

Samuti võime Teie isikuandmeid töödelda olukorras, kus peame täitma õigusaktidega määratud kohustusi.

Lisaks kasutame Teie isikuandmeid Teile uudiskirja või kommertsteadaannete saatmiseks ja sellisel juhul loodame Teie poolt antud nõusolekule.

Isikuandmeid võime kasutada näiteks:

 • Teie registreerimiseks ja autentimiseks meie veebisaidil;
 • Teile isikustatud veebisaidi tööriistade pakkumiseks;
 • Teile veebisaidi tööriistade kohta teabe pakkumiseks;
 • Teie teavitamiseks meie veebisaitide tööriistade uuendustest;
 • Еagamaks, et veebisaidi sisu esitatakse Teie ja Teie arvuti jaoks kõige tõhusamal võimalikul viisil ja et meie veebisait on turvaline;
 • Teebisaidi haldamiseks;
 • Teie isiku verifitseerimiseks õigusnormide järgimise / regulatiivsetele nõuetele vastavuse tagamiseks;
 • Teie päringutele vastamiseks ja klienditoe pakkumiseks;
 • Meie uudiskirja või turundusteadete saatmiseks.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID HOIAME

Hoiame Teie isikuandmeid senikaua, kui see on vajalik eespool loetletud põhjustel. Erandiks on olukorrad, kus andmete pikemat säilitamisperioodi nõuavad õigusaktid. On võimalik, et peame Teie isikuandmed alles hoidma erinevatel õiguslikel või regulatiivsetel põhjustel. See tähendab, et kui lõpetate ettevõtte või kliendina meie veebisaidi või veebisaidi tööriistade kasutamise, peame oma õigusaktidega määratud kohustuste täitmiseks teatud isikuandmed siiski säilitama.

VEEBISAIDI KASUTAMINE ALAEALISTE POOLT

Veebisait ja veebisaidi tööriistad ei ole mõeldud alla 16-aastastele isikutele ja sellest tulenevalt palume neil meile oma isikuandmeid mitte teatavaks teha.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID AVALIKUSTAME

Teatud asjaoludel võime Teie kohta kogutud isikuandmeid avalikustada järgmistele vastuvõtjate kategooriatele:

 • Arve saaja/ arve saatja Me avaldame arve maksja andmeid makse saajale/ arve esitajale, et täita lepingulisi kohustusi makse saaja/arve esitaja ja Teie kui kliendi vahel.
 • Kolmanda poole finantsasutused Siia alla võivad kuuluda nii krediidi- kui ka finantsasutused.
 • Teenuse pakkujad Avalikustame isikuandmeid oma teenusepakkujatele ainult siis, kui see on vajalik selleks, et pakkuda Teile teenuseid ettevõttena ja veebisaidi tööriistu Teile ettevõtte või kliendina, muu hulgas võib tegemist olla maksete/tehingute töötlemisega.
 • Kolmandad pooled ettevõtte üleminekul Kui müüme oma äritegevuse või ühineme teise äriüksusega, võib olla vajalik isikuandmete avalikustamine võimalikule uuele omanikule või partnerile.
 • Kolmandad pooled õigusaktidega määratud kohustuste puhul või õigusaktidega antud luba Teatud asjaoludel võib meil olla õigusaktidega määratud kohustuste täitmisel vajadus isikuandmete avalikustamiseks või jagamiseks audiitorite, reguleerivate asutuste või õiguskaitseasutustega. Õigusaktidega lubatud ulatuses võime isikuandmeid avalikustada ka reeglite ja tingimuste või muude kokkulepete jõustamiseks või rakendamiseks ja oma õiguste, vara, klientide või teiste isikute kaitsmiseks.

Teie isikuandmeid võidakse edastada ja töödelda riigis väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi „EMP"). See tähendab, et Teie isikuandmeid võivad töödelda ka väljaspool EMP-d asuvad töötajad, kes töötavad meie teenusepakkujate heaks. Sellise andmeedastuse puhul oleme taganud, et rakendame asjakohaseid kaitsemeetmeid Teie isikuandmete töötlemiseks vastavalt sellele privaatsuspoliitikale.

Oleme sõlminud kõigi Euroopa Majanduspiirkonnas asuvate kontserni kuuluvate ettevõtete ja asjakohaste teenusepakkujatega Euroopa Komisjoni standardsed lepingutingimused, et tagada andmete turvalise edastamise EMPst Ühendkuningriiki.

TEIE ÕIGUSED

Teil on oma isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused.

 • Teil on õigus juurdepääsuks oma isikuandmetele ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me töötleme. Selle võimaluse kasutamiseks võite logida sisse oma isiklikule Office'i kontole või kirjutada meile aadressil dpo@bill.me.
 • Teil on õigus parandada oma isikuandmed, kui need on ebatäpsed. Selle võimaluse kasutamiseks võite logida sisse oma isiklikule Office'i kontole või kirjutada meile aadressil dpo@bill.me.
 • Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid.
 • Teil on õigus isikuandmete töötlemiseks andud nõusolek tagasi võtta, juhul kui isikuandmeid on seni töödeldud Teie nõusoleku alusel.
 • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist. Selle õiguse kasutamisele võivad kehtida teatud piirangud. Näiteks ei saa me Teie isikuandmeid kustutada, kui meil on nende säilitamiseks õigusaktidega määratud kohustus. Sellisel juhul teavitame Teid vastavalt.
 • Teil on õigus küsida koopiat oma isikuandmetest või paluda nende edastamist otse teisele vastutavale töötlejale. Täidame sellised taotlused, kui Teie isikuandmeid töödeldi meie poolt Teie nõusoleku alusel või töötlemine oli vajalik lepingu täitmiseks, ning eeldusel, et soovi täitmine on tehniliselt teostatav.
 • Kui arvate, et me ei ole järginud Teie isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, on Teil õigus esitada kaebus teabevoliniku ametile.

KÜPSISED

Veebisait kasutab küpsiseid, et teha vahet Teil ja veebisaidi teistel kasutajatel. See aitab pakkuda Teile head kasutajakogemust ja võimaldab meil veebisaiti täiustada.
Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi avamisel Teie arvutisse või mobiilseadmesse. Kasutame kolmandate poolte küpsiseid, nagu näiteks Google Analytics.
Teil on õigus keelduda teatud andmete kogumisest ja kasutamisest, mida kogutakse veebisaidil kasutatavate küpsiste abil. Teie brauser sisaldab võimalust keelduda teatud küpsiste tüüpidest. Võimalik, et küpsistest keeldudes ei saa Te kasutada kõiki meie veebisaidi võimalusi.

TURVALISUS

Kõik Teie poolt meile antud andmed hoitakse meie turvalistes serverites ning me rakendame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid, et tagada Teie isikuandmete kaitse ja turvalisus. Pärast Teie isikuandmete saamist kasutame me rangeid protseduure ja turvameetmeid, et tõkestada lubamatu juurdepääs nendele andmetele. Interneti kaudu andmete edastamine ei ole aga kunagi täielikult turvaline ja ükski salvestussüsteem ei ole garanteeritult kaitstud. Kui Teil on põhjust arvata, et Teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline, võtke meiega viivitamatult ühendust.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Võime seda privaatsuspoliitikat muuta või uuendada. Privaatsuspoliitika muudatused avalikustatakse veebisaidil ja jõustuvad värskendatud privaatsuspoliitika avaldamise hetkel.

Võime Teid privaatsuspoliitika muudatustest teavitada, postitades selleks veebisaidile vastavasisulisi teateid.

ANDMEKAITSEAMETNIK

Oleme ametisse nimetanud andmekaitseametniku, kelle poole võite pöörduda, kui Teil on küsimusi või muresid meie isikuandmete töötlemise praktika kohta. Meie andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised: dpo@bill.me.

KONTAKT

Kui soovite meiega ühendust võtta seoses selle privaatsuspoliitikaga, kirjutage palun e-posti aadressil dpo@bill.me või saatke kiri aadressil:

Bill.me LTD
85 Great Portland Street
London, England
W1W 7LT